Strona używa ciasteczek, korzystając z niej zezwalasz na ich używanie. Żadne z tych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim. Czytaj więcej zamknij
Kategorie
Kategorie
powrót Regulamin

Regulamin
Sklepu internetowego sklep.merida.com.pl
 
1. OBJAŚNIENIE UŻYTYCH POJĘĆ
1.1. W rozumieniu niniejszego regulaminu, użyte w nim pojęcia oznaczają:
a) Sklep – witryna internetowa prowadzona pod adresem internetowym sklep.merida.com.pl, stanowiąca internetową platformę sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez Właściciela;
b) Właściciel – Merida sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 59, spółka wpisana do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000144336;
c) Kupujący – Konsument lub Podmiot Gospodarczy dokonujący zakupu produktów za pomocą Sklepu;
d) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;
e) Podmiot Gospodarczy – każda osoba dokonująca zakupu poprzez sklep internetowy niebędąca Konsumentem, niezależnie od tego, czy prowadzi ona działalność gospodarczą;
f) kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
g) ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
h) ustawa o zużytym sprzęcie elektronicznym - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495 z późn. zm.)
i) ustawa o ochronie danych osobowych i/lub RODO - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) i/lub Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.)
j) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)
 
2. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI
2.1. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem internetowym sklep.merida.com.pl jest Merida sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 59, Spółka wpisana do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000144336
2.2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów o przeznaczeniu sanitarnym, wyposażenia łazienek, chemii gospodarczej i innych, na rzecz Konsumentów oraz Podmiotów Gospodarczych.
2.3. Uprawnioną do dokonania zakupu w Sklepie jest każda osoba fizyczna lub prawna. W przypadku jednak, gdyby taka osoba nie miała miejsca zamieszkania lub siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej, do zawarcia transakcji wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie jej warunków z pracownikami Sklepu poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub za pomocą korespondencji elektronicznej, i uzyskanie potwierdzenia gotowości Właściciela do zawarcia takiej umowy. Transakcja przeprowadzona bez uprzedniego uzgodnienia jest nieważna.
2.4. Poprzez wybór i zaakceptowanie zakupu towaru w sposób opisany w działach następujących, pomiędzy Kupującym, a Właścicielem zostaje zawarta cywilnoprawna umowa kupna – sprzedaży na odległość, w rozumieniu stosownych przepisów kodeksu cywilnego i innych ustaw, w której Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu i dokonania odbioru towaru, a Właściciel do przeniesienia na rzecz Kupującego własności oraz wysłania Kupującemu towaru, w sposób szczegółowo opisany w ustępach następujących.
 
3. PRZEPROWADZENIE TRANSAKCJI
3.1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać:
a) poprzez strony internetowe sklepu sklep.merida.com.pl – dodając produkty do koszyka i zatwierdzając dokonanie zakupów (szczegóły - jak kupować),
b) wysyłając wiadomość e-mail na adres sklepu: sklep@merida.com.pl - w treści wiadomości Kupujący powinien podać: Imię i nazwisko lub nazwę i NIP Kupującego, adres oraz adres dostawy (jeżeli różni się od adresu siedziby/miejsca zamieszkania), nazwy lub symbole zamawianych produktów, ilość produktów, preferowaną formę płatności oraz kontakt do osoby zamawiającej: adres e-mail i numer telefonu. Zwrotną wiadomością Klient otrzyma ofertę cenową w postaci faktury proforma. Akceptację oferty klient wysyła na adres sklep@merida.com.pl .
3.2. Przy dokonywaniu zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych identyfikacyjnych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowych danych, w tym, w szczególności, błędnego adresu dostawy.
3.3. Właściciel szanuje prawa Kupujących do prywatności. Przekazane przez Kupującego dane osobowe są przez Właściciela przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia procesu sprzedaży. Szczegółowe zasady polityki prywatności dostępne są tutaj. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Merida Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i/lub RODO.

3.4. Klient składając zamówienie w sklepie internetowym wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
3.5. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Właściciela drogą elektroniczną lub telefoniczną. Umowa uważana jest za zawartą dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Właściciela. Dodatkowo wysłana zostanie faktura pro forma.
3.6. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego sklep.merida.com.pl towarów są wyrażone w złotych polskich. Przedstawione są zarówno ceny brutto jak i netto.
3.7. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu sklep.merida.com.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3.8. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego sklep.merida.com.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
3.9. Właściciel oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.merida.com.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. Właściciel oświadcza, iż jego obowiązkiem, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, jest dostarczenie rzeczy wolnych od wad.
3.10. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na witrynie internetowej Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Właściciela. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Właściciel niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego za pomocą korespondencji elektronicznej lub telefonicznie i, w porozumieniu z Kupującym, ustali nowy termin dostawy lub, w przypadku rezygnacji przez Kupującego po uprzednim dokonaniu zapłaty ceny zakupu, zwróci Kupującemu otrzymaną od niego kwotę.
3.11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, do których przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
3.12. Jeżeli okaże się, że zapasy promocyjne uległy już wyczerpaniu, a zostało złożone zamówienie na towar objęty promocją i zapłacona została promocyjna cena, i jednocześnie towar będzie dostępny do sprzedaży po zwykłej cenie, Właściciel niezwłocznie poinformuje Kupującego o takim stanie rzeczy za pomocą wiadomości e – mail lub telefonicznie. W tym przypadku Kupujący może:
a) odstąpić od umowy, wysyłając tę informację na adres sklep@merida.com.pl; brak odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia przez Właściciela będzie poczytywany za odstąpienie Kupującego od umowy,
b) potwierdzić zawarcie umowy po zwykłej cenie i dopłacić różnicę pomiędzy tą ceną, a ceną promocyjną; w takim przypadku terminy do wysyłki towaru będą liczone dopiero od chwili dokonania takiej dopłaty.
 
4. PŁATNOŚĆ
4.1.Płatność za towary zakupione w Sklepie może zostać dokonana w następujący sposób:
a) poprzez przelew bankowy bezpośrednio na numer rachunku bankowego Właściciela, podanego na fakturze pro forma; w poleceniu przelewu lub blankiecie pocztowym zawsze należy wpisać numer zamówienia;
b) poprzez płatność za pobraniem; wybór tej metody związany jest z dodatkowym, zryczałtowanym kosztem wynoszącym 6 zł netto (7,38 zł brutto)
4.2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Właściciela.
 
5. DOSTAWA
5.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem transakcji uzgodnionych indywidualnie z pracownikami Sklepu, zgodnie z ust. 2.3.
5.2. Przewidywany czas wysyłki towarów wynosi do 48 godzin od momentu dokonania płatności, liczonych wyłącznie w dniach roboczych. W przypadku niemożności dokonania wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Właściciel niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku Kupującemu przysługują uprawnienia wskazane w ust. 3.11 a), lub możliwe jest ustalenie nowego terminu dostawy, co pozostaje bez wpływu na pozostałe warunki umowy. Czas dostawy towarów oznaczonych na zamówienie będzie ustalany indywidualnie z Kupującym.
5.3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Właściciela firmą kurierską. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
5.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.
5.5. Koszt dostawy doliczany jest do faktury VAT w osobnej pozycji.
5.6. Kupujący ma obowiązek dokonania oceny stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. Paczka powinna być owinięta folią i oryginalnymi taśmami z napisem MERIDA. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Po odbiorze protokołu Właściciel niezwłocznie wyśle na swój koszt nowy towar odpowiadający uszkodzonym artykułom z zamówienia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w dziale. 8 niniejszego regulaminu. Powyższe nie narusza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw.
5.7. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości i masy towarów i widoczny w koszyku. Wiążący koszt dostawy podany jest na fakturze pro forma.
5.8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory na kupującego przechodzą wszelkie ryzyka i korzyści związane z posiadaniem towaru, za wyjątkiem zastrzeżonych na rzecz Właściciela przez stosowne przepisy prawa i postanowienia niniejszego regulaminu.
5.9. W przypadku, gdyby Kupujący nie dokonał w odpowiednim terminie odbioru towaru od kuriera, co spowoduje, że towar zostanie zwrócony do placówki Właściciela, Kupujący może:
a) odebrać towar osobiście w siedzibie Właściciela,
b) zażądać ponownego nadania towaru przesyłką kurierską. W takim wypadku towar zostanie ponownie wysłany dopiero po otrzymaniu przez Właściciela zapłaty za usługę kurierską.
 
6. GWARANCJA I SERWIS
6.1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
6.2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Ogólne warunki gwarancji dostępne są na stronie www.merida.com.pl i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
 
7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU
7.1. Postanowienia niniejszego działu nie naruszają przepisów ustawy – kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumentów i innych ustaw.
7.2. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru lub, w przypadku dostarczania towaru partiami, ostatniej partii towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być doręczone Właścicielowi na piśmie.
7.3. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Właściciel wyśle Konsumentowi wiadomość e – mail z informacją o otrzymaniu tego oświadczenia
7.4. W przypadku skorzystania z uprawnienia wskazanego w ustępie poprzedzającym, Konsument winien bądź jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu, bądź też niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni, zwrócić Właścicielowi otrzymany od niego towar w stanie nieuszkodzonym i bez śladów użytkowania na adres: Merida Sp. z o.o., Centrum Logistyczne, 55-040 Tyniec Mały, ul. Żernicka 23. Koszty takiego zwrotu pokrywa Konsument. Właściciel dokonuje zwrotu zapłaconej ceny niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, nie później jednak, niż w terminie 14 dni.
7.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;
12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. REKLAMACJE
8.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub stwierdzenia innego rodzaju wad fizycznych dostarczonych przez Właściciela produktów już po potwierdzeniu przez Kupującego odbioru towaru, Kupujący powinien zgłosić ten fakt e-mailem. Nie wyłącza to obowiązku Kupującego do dokonania kontroli opisanej w ust. 5.6. Poprzez zgłoszenie reklamacyjne można składać również reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku).
8.2. Transport towarów zwracanych z tytułu gwarancji za pośrednictwem Właściciela, rękojmi, bądź niezgodności z umową, odbywa się na koszt Kupującego. Nie przyjmuje się przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku uwzględnienia roszczenia gwarancyjnego Kupującego, Właściciel zwróci mu koszty wysyłki towaru do siedziby Właściciela.
8.3. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Właściciela jest przedstawiciel firmy.
8.4. Pozasądowe rozstrzyganie sporów odbywa się na platformie Internetowego rozstrzygania sporów

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego sklep.merida.com.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
9.2. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektronicznym Kupujący nabywający w Sklepie sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do placówki Właściciela. Sprzęt można odesłać na własny koszt na adres: Merida Sp. z o.o., Centrum Logistyczne, 55-040 Tyniec Mały, ul. Żernicka 23 po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.
9.3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Sklep.merida.com.pl wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Merida Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami) i/lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).
9.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym sklep.merida.com.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu
9.5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiot korzystający z witryny internetowej Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. Ze strony bezzwłocznie będą usuwane treści niezgodne z prawem, o charakterze obraźliwym, lub posiadające cechy spamu. Użytkownikowi zamieszczającemu takie treści może zostać zablokowany dostęp do witryny internetowej Sklepu.
9.6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na witrynie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
9.7. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 10 lutego 2015 r.
9.8. Właściciel oświadcza, iż na dzień wejścia w życie regulaminu nie jest związany kodeksem dobrych praktyk.